Byt ut filter med Russell-filtreringssystem för att skydda säkerhetstekniker

Påsfilter är en enkel lösning för att avlägsna överkorn från flytande produkter. Men även om kostnaden till en början är Bag Filter Bloglägre jämfört med mer avancerade filtersystemlösningar, gör långsiktiga kostnader som orsakas av frekvent behov att byta ut filterpåsen, samt tillhörande kostnader för arbetskraft och produktionsbortfall detta till en olönsam lösning i längden. Dessutom är miljöpåverkan för bortskaffande av de använda filtretpåsarna både kostsamt och kan påverka ett företags CSR.

Ett företag som bearbetar polystyren för tillverkning av skummaterial, såsom koppar och  kylskåpsisolering, har kommit i kontakt med dessa problem när de använt påsfilter på deras produktionslinje. Ett annat stort problem med påsfilter var att  förorening passerade genom filtret. Detta berodde på att geléliknande polystyren pellets pressades ut genom påsarna. Det resulterade i att filterpåsarna behövdes bytas ut oftare. Ett annat problem var att produkten var farlig och att all hantering och exponering av tekniker därför behövdes hållas till ett minimum.

Företaget har därför beslutat att ersätta sina befintliga påsfilter och vände sig till Russell Finex efter att ha sökt på Internet. Efter en rådgivning, inrättades en provning av Russels självrensande Eco Filter. Provningen visade sig vara mycket framgångsrik, där det självrengörande filtret uppnådde en högre genomströmningshastighet än påsfiltret, utan någon som helst förorening. På grund av företagets speciella önskemål, var filtret anpassas för att möta deras specifika behov. Russell Eco filtret, som vanligtvis levereras med flänsar och klämmor var modifierat till att i stället vara fastsatt med bultar. Dessutom var dubbla mekaniska tätningar levererade i stället för läpptätningar. Dessa specialanpassningar var begärda för se till att det inte fanns någon som helst risk för produktläckage som kunde skada teknikerns hälsa och säkerhet.

Läs mer om detta in-line-filter eller kontakta oss för mer information.