Maskinväljare

Hitta rätt maskin för dig Maskinväljare
Reset
 • Global sieving & filtration specialists


RUSSELL FINEX LIMITED

DESSA VILLKOR STYR ALLA AVTAL OM LEVERANS AV VAROR FRÅN RUSSELL FINEX LIMITED TILL SINA KUNDER. VILLKOR HÄRI SOM KAN BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA DET ANSVAR BOLAGET HAR TILL DESS KUNDER HAR GIVITS VEDERBÖRDIG HÄNSYN OCH ANSES RÄTTVIST OCH RIMLIGT BÅDE AV FÖRETAGET OCH DESS KUNDER, OCH HAR GODKÄNTS AV KUNDEN, FRITT OCH UTAN TVÅNG.

VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING

1. DEFINITIONER

I dessa villkor skall följande fraser tolkas ha följande betydelser: –

“Bolaget” betyder RUSSELL FINEX LTD. “Bolaget” är också känt under förkortningen RFL.

“Order” innebär en beställning gjord hos bolaget för leverans av varor.

“Kund”: är den person eller det företag från vilka en order tas emot.

“Varor” avser artiklar, varor eller tjänster eller någon av dem som ska levereras av bolaget eller någon underleverantör till bolaget, till kunden under Order.

“Avtalet” avser avtalet som utgörs av en Order och dess acceptans.

 

2. ALLMÄNT

 1. Följande villkor styr alla avtal som ingåtts med Bolaget om leverans av varor, av vilket som helst slag, av Bolaget och med förbehåll för under-klausuler (2) och (3) härav skall de tillämpas även om de kan komma i konflikt med andra villkor som utger sig reglera avtal om leverans av varor som ingåtts med Bolaget och trots att de kan ha ändrats, förändrats eller uteslutits av något uttalande, skriftligt eller muntligt av något slag av annan person före eller efter utarbetandet av Avtalet.
 2. Utan att det påverkar under-klausul (1) ovan, kan det läggas till, ändras eller uteslutas I dessa villkor av en Direktör i Bolaget, om och endast om, skall Direktören lägg till, ändra eller utesluta i skriftlig form vederbörligen undertecknat av honom själv.
 3. Utan att det påverkar under klausul (1) ovan, kan det läggas till, ändras eller uteslutas I dessa villkor av Bolaget genom införandet av särskilda villkor i offerter utarbetade till kunden, men för att vara giltigt, måste ett sådant tillägg, ändring eller uteslutning ske skriftligen.

 

3. PÅPEKANDEN

Trots att ett påpekande kan ha gjorts, före eller efter skapandet av Avtalet med Bolaget eller ett ombud för Bolaget, angående specifikationen, kvaliteten eller lämpligheten för ett visst syfte av Varorna, skall Kunden under alla omständigheter försäkra sig om en sådan specifikation, kvalitet eller lämplighet och inte:

 

 1. skall ett sådant påpekande kunna åberopas av Kunden för att avgöra huruvida de skall ingå ett avtal med Bolaget om leverans av Varor, eller ej.
  Ej heller
 2. skall ett sådan påpekande anses vara ett villkor i ett Avtal som ingåtts av Kunden med Bolaget.

 

4. OFFERT

1. Order kan göras antingen genom direktorder till de priser som anges i Bolagets nuvarande prislista eller baserat på en offert från Bolaget.

2. Alla offerter som ges av Bolaget är strikt netto kontant mot faktura, om inte annat anges av Bolaget och är exklusive moms, kostnader för leverans och andra bikostnader som uppkommit och som yppas av Bolaget till kunden före leverans av Varor.

3. Alla offerter som ges av Bolaget skriftligen eller på annat sätt kan förhöjas av Bolaget i enlighet med marknadsmässiga villkor vid tidpunkten för leverans och Kunden ska betala dessa tillägg till offertprisen eller prislistan samt det offererade priset eller pris enligt prislistan.

4. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra en Offert där ett fel eller utelämnande har gjorts i den muntliga Offerten.

5. Bolaget äger rätten till, att efter eget gottfinnande ange ett faktura värde under vilket det inte kommer att acceptera Order.

 

5. UTFORMANDE AV KONTRAKT

Bolagets offert utgör inte ett erbjudande till kunden. Avtal mellan Bolaget och Kunden för leverans av Varor från Bolagets sida skall endast ske när en skriftlig och obetingad acceptans av Kundens Order ges av Bolaget till Kunden.

 

6. ANNULLERING AV ORDER & RETURNERING AV VAROR

 1. Om Kunden, oberoende av orsak, önskar att annullera avtal som ingåtts med Bolaget, skall Bolaget, utan att det påverkar någon av dess rättigheter enligt lag, ha rätt att ta ut en rimlig kostnad från Kunden med beaktande av eventuella förluster för Bolaget som ett resultat av en sådan annullering.
 2. Om det bevisats till Bolagets tillfredsställelse att vid tidpunkten för Kundens undertecknande för mottagandet av Varor, antingen (a) Varorna som levererades av Bolaget inte stämde överens med Varorna som beställts av kunden eller (b) Varorna som levereras av företaget var väsentligt felaktiga vilket gjorde dem olämpliga för sitt syfte, så om, när det gäller (a) ovan, Bolaget har informerats om detta faktum inom 10 arbetsdagar efter leverans eller, när det gäller (b) ovan, Bolaget har informerats om detta faktum inom 10 arbetsdagar från det att felet blir uppenbart, kommer Bolaget att göra sitt yttersta, men under inga omständigheter garantera, att ersätta Varorna utan ytterligare kostnad.
 3. Inget under denna punkt utgör hinder för ansvarsfriskrivning av Bolaget på andra ställen i dessa Kundvillkor.
 4. Bolaget godtager inte returnering av Varor på annat sätt än i de fall som anges i (2) ovan.

 

7. LEVERANS

 1. Leverans av varor skall ske under de omständigheter som är överenskommet skriftligen mellan Bolaget och Kunden.
 2. Tidpunkt eller datum för leverans som ges av Bolaget till Kunden vare sig skriftligt eller på annat sätt skall inte anses vara av avgörande betydelse för ett Avtal  mellan parterna.
 3. Bolaget kommer inte att acceptera något som helst ansvar för förlust för Kunden eller deras kunder som följd av eventuella förseningar i leveransen, oavsett hur den har orsakats.
 4. Priserna som anges till kunden för Varor är exklusive avgifter för leverans och Bolaget har rätt att ta ut separata avgifter för varje leverans av Varor trots att alla eller en del av de levererade Varorna kan vara del av samma Order.
 5. Om Kunden inte tar emot leveransen av de beställda Varorna inom en period på 60 dagar från dagen då Bolaget anmäler till Kunden, att varorna är redo för leverans, har Bolaget ha rätt till både (a) fakturera dessa varor och (b) kräva en daglig avgift för kostnaden som Bolaget har för lagring av dessa Varor.
 6. Om inte leverans i en sändning begärts särskilt, kommer Varorna att skickas så fort de blir tillgängliga och varje delleverans kommer att behandlas som ett separat avtal och faktureras separat.
 7. Bolaget tar inte ansvar för förlust till följd av packningsskador, fel leverans, avvikelser, eller varor som saknas, om inte ett skriftligt klagomål görs till Bolaget inom sju dagar efter mottagandet av sändningen, samt att Bolaget ges möjlighet till påseende.
 8. Bolaget tar inte ansvar för förlust av en hel sändning eller leverans som utgör en del av sändningen, om inte ett skriftligt klagomål görs till Bolaget inom fjorton dagar från fakturadatumet för sändningen.

 

8. GODKÄNNANDE

Kunden skall inspektera Varor omedelbart vid leverans och skall, i alla ärenden vari det hävdas att Varor inte är i enlighet med Ordern, meddela detta skriftligen till Bolaget inom 2 arbetsdagar efter en sådan inspektion. Om kunden underlåter att lämna sådant meddelande anses Varorna vara i enlighet med förordningen i alla avseenden och Kunden är skyldig, i enlighet därmed, att ta emot och betala för samma.

 

9. RISK

 1. Leveransen skall anses vara effektiv och risken för Varorna skall passera:       -(a) när det gäller varor som levererats CIF eller FOB -. När Varorna lossas vid leveranspunkten (b) när det gäller varor som hämtas av Kunden eller Kundens ombud … när Varorna lastas på fordonet som hämtar dem (c) i andra fall -. från tidpunkten då Varorna avsänds från Bolagets lokaler eller andra lokaler där Varorna har lagrats.
 2. Kunden rekommenderas å det bestämdaste att försäkra Varorna från tidpunkten för avsändande och om Kunden mottar betalningar för dessa Varor på grund av en sådan försäkring, skall Kunden hålla sådana utbetalningar i förtroende för Bolaget tills Bolaget har betalats alla utestående belopp enligt den eller någon annan Kontrakt.

10. FORCE MAJEURE

 1.  Om leverans av alla eller några av Varorna hindras, förhindras eller försenas av force majeure, är Bolaget inte ansvarig för förlust eller skada orsakad av detta och skall ha möjlighet att annullera helt eller delvist eller att avbryta eller fördröja leverans eller leveranser utan att ådra sig något ansvar gentemot Kunden.
 2. Med force majeure avses alla händelser eller omständigheter utanför Bolagets kontroll, som till sin natur inte rimligen kunde ha förutsetts av Bolaget eller om de rimligtvis kunde ha kunnat förutses är oundvikliga och som förhindrar eller försvårar den helt eller delvis prestanda av någon skyldighet enligt Avtalet.

 

11. ÖVERFÖRING AV EGENDOM

 1. Äganderätten till de Varor som skall levereras av Bolaget överförs endast till Kunden när Kunden har betalat alla skyldiga belopp till Bolaget enligt avtal (“Betalningsdatum”).
 2. Fram till betalningsdagen är Kunden, om Bolaget så önskar, skyldig att lagra Varor på ett sådant sätt att det är tydligt att de är Bolagets egendom.
 3. . Bolaget och Kunden är överens om att, om kunden ska antingen (a) göra nya föremål eller om Varorna på något sätt blir en beståndsdel i andra föremål, kommer Bolaget att ges äganderätten till detta/dessa nya föremål (“de nya Varorna”) som säkerhet för full betalning av de fordringar som Bolaget har till Kunden.
 4. För detta ändamål har Bolaget och Kunden kommit överens om att äganderätten till nya Varor, vare sig färdiga eller inte, skall överföras till Bolaget och att denna överföring av äganderätten skall anses ha skett via och i det ögonblick ett ingrepp eller en händelse genom vilken Varor omvandlas till nya Varor eller blandas med eller bli en beståndsdel i andra föremål.
 5. Fram till tidpunkten för full betalning av belopp skyldiga Bolaget, skall Kunden hålla de nya Varorna åt Bolaget i egenskap av förvaltande ägare och skall, om så krävs, lagra de nya Varorna på ett sådant sätt att de kan igenkännas som sådana. Icke desto mindre har Kunden rätt att sälja dessa föremål till tredje part inom ramen för det normala utförandet av sin verksamhet och att leverera dem under förutsättning att – om Bolaget så kräver – Kunden så länge det inte har uppfyllt sin skuld till Bolaget, överlämnar alla anspråk som härrör från transaktionen mot tredje part, till Bolaget.

 

12. BETALNINGSVILLKOR (OM INTE ANNAT ANGES)

 1. Kundens betalning för Varor skall ske till Bolaget inom trettio dagar efter det att fakturan skickats till Kunden från det av Bolagets kontor som är relaterade till fakturering av Varorna. (Betalningsanmodan) En vederbörligt daterad faktura adresserad till den adress Kunden angett skall vara avgörande bevis för att fakturan skickades ut till kunden på det datum som anges därpå.
 2.  Betalningsanmodan skall vara kärnan i alla Avtal mellan Bolaget och Kunden.
 3. Kunden har inte rätt att göra avdrag från beloppet som anges på fakturan avseende kvittning eller motfordran mot Bolaget om inte både giltighet och belopp därav har skriftligt vederbörligen erkänts av en direktör för Bolaget.
 4. Bolaget har rätt att häva ett avtal med kunden om kunden inte betalar en fordran från Bolaget eller från någon enskild firma eller företag med vilken den är associerad i Betalningsanmodan.
 5. Om förfallen fordran till Bolaget inte betalas inom betalningsfristen har Bolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta på alla obetalda belopp motsvarande en årsränta som med 5 % överstiger den aktuella lägsta utlåningsräntan som Bolagets bank har.

13. BESKRIVNING AV VAROR

Kunden ska förstå att Bolaget inte kan kontrollera om Varor som levererats till Bolaget av tillverkare eller andra leverantörer av Varor till Bolaget, och framhålls av dem att följa vissa specifikationer eller data, i själva verket följer dem, och följaktligen om Varorna levereras till Bolaget som framhålls genom nämnda tillverkare eller leverantörer att uppfylla vissa specifikationer eller data och sådana varor levereras till Kunden på grund av att sådana varor uppfyller samma specifikationer eller data, skall eventuell ersättning eller skadestånd som skall betalas av Bolaget till Kunden, vare sig för kontraktsbrott, oaktsamhet eller på annat sätt, begränsas till ersättning och skadestånd som erhållits från dessa tillverkare eller leverantörer till Bolaget med avseende på deras ansvar gentemot Bolaget.

 

14. KVALITET ELLER LÄMPLIGHET AV VAROR

 1. Om de Varor som levereras till Kunden inte är av god handelskvalitet eller på annat sätt defekt av vilken som helst anledning, skall den ersättning eller skadestånd (i förekommande fall) som Bolaget betalar till Kunden där för, vare sig varandes för kontraktsbrott, oaktsamhet eller på annat sätt, begränsas till ersättning eller skadestånd som erhållits från dessa tillverkare eller andra leverantörer av Varor till Bolaget med avseende på deras ansvar gentemot Bolaget för dessa.
 2. Kunden får under inga omständigheter åberopa någon skicklighet eller dom på del av Bolaget eller något av dess ombud när det gäller lämpligheten av Varor för ett visst ändamål och Kunden skall, innan han avger en Order till Bolaget, säkra sig att Varor som uppfyller de specifikationer eller uppgifter som lämnas i Ordern är lämpliga för Kundens ändamål.
 3. Under-klausul (2) i detta avtal gäller även om Bolaget eller dess ombud har gjort påpekanden eller yttranden, vare sig skriftligen eller på annat sätt, angående lämpligheten av Varorna i fråga, till ett bestämt ändamål.

15. RITNINGAR, DESIGN OCH PATENTER

Bolaget behåller upphovsrätten, patenträttigheter och rätten till rättsligt skydd för registrerade design i sina ritningar, diagram, mjukvaruprogram, dokument och Varor. Ritningar, dokument, skisser etc. bifogade offerter eller vidarebefordrade till Kunder är  endast för eget bruk. De får varken kopieras (inklusive utdrag) eller göras tillgängliga för tredje part utan ett uttryckligt skriftligt medgivande från Bolaget.

16. SKADEERSÄTTNING

Kunden skall ersätta Bolaget för alla skador, straffavgifter, kostnader och utgifter som Bolaget kan komma att bli skyldig till följd av arbete i enlighet med Kundens specifikation som innebar intrång i patent eller mönsterskydd eller någon persons rättigheter annan än Bolaget.

17. UNDERLEVERANDÖRSKONTRAKT

Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter, om inte annat angivits skriftligen av Kunden, att ingå ett underleverantörsavtal angående hela eller delar av en Order gjord av Kunden.

 

18. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor härrör till och tolkas i enlighet med engelsk lag, men Bolaget förbehåller sig rätten att stämma i Kundens hemland.

19. Russell Finex kan inte hållas ansvarig för följdskador eller indirekta förluster.

20. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

 

Version 1 Oct. 06