Maskinväljare

Hitta rätt maskin för dig Maskinväljare
Reset
  • Global sieving & filtration specialists


Allmänna Försäljningsvillkor

1. Alla nya enheter som säljs av Russell Finex garanteras fri från defekter i material och utförande, och ett års garanti gäller från den dag då enheten ursprungligen levererades till kund. Russell Finex skyldigheter som följd av denna garanti är begränsade, med undantag för annan förpliktelse, till att på egen fabrik utbyta en enhet, eller delar av en enhet, som vid tillverkarens granskning värderas varit bristfällig. Denna skyldighet upphör om:

  • enheten har använts under förhållanden som inte är normala driftförhållanden.
  • enheten eller delen som anses defekt inte har returnerats kostnadsfritt till vår  fabrik för examination inom tolv (12) månader efter leveransdagen.
  • maskinen används utan att ha installera ett adekvat motorskydd för lågspänning och överbelastningsskydd mellan motorn och strömkällan, eller om kapaciteten av överbelastning överskrider den maximala strömstyrka som anges på motorns märkskylt.

Russell Finex garanti bortfaller på enheter eller delar därav, som har reparerats eller ändrats utan att tillverkarens original- eller rekommenderade delar har installerats, ej heller till någon enhet eller delar av dessa som har utsatts för missbruk, vårdslöshet eller olycka.

2. Med undantag för uttryckligt avtal sker all försäljning från fabrik, alla kostnader, risker och dolda faror är för köparens räkning. De leveransdatum som nämns är vägledande, likaså är det datum mot vilket Russell Finex strävar att maskinen ställs till köparens förfogande, inte ett åtagande. Russell Finex är inte ansvarig för utebliven leverans, på grund av orsaker utanför deras rimliga kontroll, bland annat produktions stopp, outförbarhet på grund av brist på arbetskraft, råvaror eller järnvägstransport.

3. Angående repetativa leveranser eller upprepade beställningar, ger bristen på regelbunden betalning av en leverans eller en order på förfallodagen, Russell Finex rätt att undanhålla eller annullera alla ytterligare leveranser, och skall anses som orsak till uppsägning av hela eller de delar av kontraktet som ännu inte har levererats, till köparens förlust och bekostnad.

4. Russell Finex fakturor ska betalas i Storbritannien, utan rabatt eller provision vid överenskommet datum. Varje för sen betalning utlöser automatiskt och utan förvarning, rätt till en debet ränta på 1,5% per månad. När Russell Finex utfärdar utkast för godkännande av köparen, skall det avse det totala nettobeloppet baserat på värdet i GBP och skall alltid avse skuld till Russell Finex och inte till tredje part.

5. Eventuella tvister om genomförandet eller tolkningen av en försäljning som görs av Russell Finex är behörigt hos Engelska Domstolar, omfattad av engelsk lag, Russell Finex förbehåller sig dock rätten att stämma köparen i köparens hemvists domstol.

6. Köparens order accepteras på ovanstående villkor och exkluderar alla andra villkor, särskilt de villkor som uttrycks i köparens order och som åtskiljer sig, utom när det uttryckligen och skriftligen accepteras av Russell Finex.

7. Vi förblir ägare och titel